BAHAGIAN TAPISAN KESELAMATAN

KAMI BERJANJI AKAN MEMBERI PERKHIDMATAN BERKUALITI SEPERTI BERIKUT:

Pengurusan Tapisan Keselamatan Secara e-Vetting

Memproses permohonan tapisan keselamatan yang lengkap daripada agensi kerajaan dan swasta dalam masa tidak melebihi empat (4) hari bekerja;
Temuduga tapisan keselamatan halus bagi calon dan pengadil yang hadir pada sesi temuduga dapat dilaksanakan dalam tempoh satu (1) hari bekerja; dan
Menyemak dan mengeluarkan sijil kelulusan tapisan keselamatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan keputusan daripada Panel Siasatan.

Pengurusan Tapisan Keselamatan Secara Manual

Memproses borang permohonan tapisan keselamatan yang lengkap daripada agensi kerajaan dan swasta dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja;
Memproses permohonan dan mengeluarkan keputusan tapisan keselamatan kasar bagi pembangunan kerjaya daripada agensi kerajaan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja;
Mengembalikan semula permohonan tapisan keselamatan yang tidak lengkap kepada pemohon dalam tempoh lima (5) hari bekerja;
Temuduga tapisan keselamatan halus bagi calon dan pengadil yang hadir pada sesi temuduga dapat dilaksanakan dalam tempoh satu (1) hari bekerja; dan
Menyemak dan mengeluarkan sijil kelulusan tapisan keselamatan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan keputusan daripada Panel Siasatan.

KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

KAMI BERJANJI AKAN MEMBERI PERKHIDMATAN BERKUALITI SEPERTI BERIKUT:

Memberikan khidmat nasihat berkaitan keselamatan perlindungan meliputi keselamatan fizikal, dokumen dan personel kepada pelanggan dalam tempoh 1 hari bekerja selepas menerima pertanyaan;
Memberikan perkhidmatan sokongan kepada stakeholders dan pelanggan secara responsif, cepat dan berintegriti tidak lewat daripada 3 hari bekerja;
Menjalankan pemeriksaan terhadap sistem-sistem keselamatan perlindungan yang ada di Kompleks C, D dan E, yang meliputi sistem CCTV, Kad Akses dan Boom-gate sekurang-kurangnya 2 minggu sekali;
Menjalankan pemeriksaan operasi perkhidmatan kawalan keselamatan dibawah kawalan Bahagian sekurang-kurangnya 1 kali setiap seminggu;
Memproses permohonan Pas Keselamatan dan Kad Akses dalam tempoh 1 hari bekerja dari tempoh permohonan diterima;
Mengeluarkan surat penggilan mesyuarat 14 hari sebelum mesyuarat dijalankan;
Menyediakan dan mengeluarkan minit mesyuarat dalam tempoh 7 hari dari tarikh mesyuarat;
Menyediakan dan mengeluarkan surat untuk menjalankan pemeriksaan keselamatan perlindungan 14 hari sebelum pemeriksaan dijalankan;
Menyediakan dan mengeluarkan laporan dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemeriksaan dijalankan.

BAHAGIAN SASARAN PENTING DAN KLTL

KAMI BERJANJI AKAN MEMBERI PERKHIDMATAN BERKUALITI SEPERTI BERIKUT:

Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Pusat Sasaran Penting (JPSP);
Mengeluarkan notis makluman Mesyuarat JPSP kepada ahli-ahli dalam masa 10 hari bekerja sebelum mesyuarat;
Mengedarkan kertas pertimbangan JPSP kepada ahli-ahli dalam masa 10 hari bekerja ;
Menyiapkan minit mesyuarat JPSP dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh mesyuarat diadakan;
Mengedarkan minit mesyuarat JPSP kepada ahli-ahli dalam masa 10 hari bekerja;
Mengedarkan cabutan minit mesyuarat JPSP kepada Setiausaha Jawatankuasa Sasaran Penting Negeri dan agensi yang berkaitan dalam masa 7 hari bekerja;
Mendapatkan maklumbalas mesyuarat JPSP daripada ahli-ahli dalam tempoh 10 hari bekerja;
Menjadi urusetia Tim Naziran Sasaran Penting;
Mengeluarkan notis makluman Mesyuarat Tim Naziran Sasaran Penting kepada ahli-ahli dalam masa 10 hari bekerja sebelum mesyuarat;
Menyiapkan minit Mesyuarat Tim Naziran Sasaran Penting dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh mesyuarat diadakan;
Mengedarkan minit Mesyuarat Tim Naziran Sasaran Penting kepada ahli-ahli dalam masa 10 hari bekerja;
Mendapatkan maklumbalas Mesyuarat Tim Naziran Sasaran Penting daripada ahli-ahli dalam tempoh 10 hari bekerja;

Mengurus pengisytiharan/pembatalan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 (Akta 298);

Menyiapkan deraf perintah pengisytiharan/pembatalan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan untuk dihantar kepada Jabatan Peguam Negara dalam tempoh 5 hari bekerja.
Menghantar deraf perintah pengisytiharan/pembatalan yang telah disemak oleh Jabatan Peguam Negara kepada Pejabat Y.B Menteri Dalam Negeri untuk ditandatangani dalam tempoh 3 hari bekerja.
Menghantar perintah pengisytiharan/pembatalan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan yang telah ditandatangani oleh Y. B Menteri Dalam Negeri kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja.

Menjalankan pemeriksaan di semua instalasi Sasaran Penting keutamaan I dan Keutamaan II dan Kawasan Larangan/ Tempat Larangan;
Menjalankan pemantauan terhadap semua instalasi Sasaran Penting agar mematuhi peraturan seperti mana digariskan dalam Arahan Tetap Sasaran Penting;
Mengemukakan laporan pemeriksaan keselamatan Sasaran Penting dan Kawasan Larangan/Tempat Larangan kepada penghuni/pemilik dalam masa 22 hari bekerja selepas pemeriksaan dijalankan;
Menjalankan pemeriksaan keselamatan fizikal di semua pepasangan yang diisytiharkan sebagai Kawasan Larangan dan Tempat Larangan;
Menguruskan kelulusan penerbangan di Putrajaya dalam masa 3 hari bekerja;
Menguruskan khidmat nasihat berkaitan permohonan pembinaan bangunan dan pembangunan berdekatan Sasaran Penting dan Kawasan Larangan/Tempat Larangan;

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

KAMI BERJANJI AKAN MEMBERI PERKHIDMATAN BERKUALITI SEPERTI BERIKUT:

Memproses permohonan menghadiri kursus pegawai dan kakitangan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
Memastikan semua pegawai/kakitangan menghadiri kursus sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun
Memproses permohonan cuti pegawai dan kakitangan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja
Menyelesaikan proses penempatan pegawai dan kakitangan baru dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh melapor diri
Mengurus penyelenggaraan peralatan pejabat, perabot dan kenderaan Pejabat KPKK supaya sentiasa berada dalam keadaan sedia untuk digunakan pada setiap masa.
Mengurus pendaftaran dan penyimpanan fail mengikut tatacara pengurusan fail/dokumen rasmi kerajaan yang berkuatkuasa
Memproses Permohonan Pelupusan Aset dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh laporan Lembaga Pelupusan diterima.
Mengurus permohonan hapuskira dalam tempoh 6 bulan dari tarikh Laporan Awal di terima.
Mengurus Pendaftaran dan Pelabelan Aset dalam tempoh empat belas (14) hari selepas penerimaan bagi 1 penghantaran.
Membuat pemeriksaan pada hari yang sama terhadap aduan kerosakan kecil yang diterima dan dibaiki dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
Mengeluarkan Pesanan Kerajaan (Bekalan) yang diterima dalam tempoh dua (2) hari bekerja.
Memanjangkan permohonan Waran Perjalanan Udara Awam setelah menerima tempahan tiga (3) hari selepas penerimaan permohonan.
Memproses Permohonan Kelulusan Berbelanja bagi mengadakan program di luar ibu pejabat yang diterima dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja untuk dipanjangkan ke Pentadbiran Am.
Memproses semua tuntutan bil, tuntutan perjalanan dan tuntutan lebih masa yang diterima dalam tempoh tujuh (7) hari.
Memproses Permohonan Pinjaman/Pembiayaan Kenderaan, Pembiayaan Komputer, Pembiayaan Keahlian Kelab Rekreasi dan Sukan, Elaun Perjalanan Kenderaan Kelas 'C', Permohonan Pendahuluan Diri dan Elaun Pakaian Panas yang diterima dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
Menyelesaikan aduan pengguna dalam tempoh tiga (3) hari jika tidak melibatkan sebarang penggantian dan dua (2) minggu bagi pembaikan yang memerlukan penggantian peralatan.
Menyelenggara dan mengemaskini Portal Rasmi CGSO setiap hari.

BAHAGIAN LATIHAN DAN KOMPETENSI

KAMI BERJANJI AKAN MEMBERI PERKHIDMATAN BERKUALITI SEPERTI BERIKUT:

Mengadakan Program Latihan Keselamatan Perlindungan sekurang-kurangnya 80 % daripada program yang dirancang pada setiap tahun.
Memastikan status penerimaan calon peserta kursus / latihan dimaklumkan kepada pemohon selewat-lewatnya 3 hari bekerja sebelum tarikh kursus / latihan.
Memastikan bahan dan kelengkapan kursus berfungsi dengan baik sehari sebelum program kursus berjalan.
Memastikan sijil kursus dikeluarkan sehari sebelum tamat kursus.
Memastikan permohonan untuk mengadakan kursus anjuran bersama diproses 1 minggu sebelum tarikh kursus/latihan berjalan.
Memastikan modul dan penceramah kursus dimaklumkan kepada pemohon selewat-lewatnya 5 hari bekerja sebelum tarikh kursus / latihan.
Mengadakan Program Kursus Kemahiran Pegawai sekurang-kurangnya 80 % daripada program yang dirancang pada setiap tahun.
Memastikan status penerimaan calon peserta kursus / latihan kemahiran pegawai dimaklumkan kepada pemohon selewat-lewatnya 3 hari bekerja sebelum tarikh kursus /latihan.
Memastikan bahan dan kelengkapan kursus berfungsi dengan baik sehari sebelum program kursus berjalan.
Menyediakan sijil kursus sehari sebelum tamat kursus.
Memastikan permohonan untuk mengadakan ceramah/taklimat diproses 1 minggu sebelum tarikh ceramah/taklimat.
Memastikan penceramah untuk ceramah/taklimat dimaklumkan kepada pemohon selewat-lewatnya 5 hari bekerja sebelum tarikh ceramah/taklimat dijalankan.
Melaksanakan 36 peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) (Skim KP11 – KP52)
Melaksanakan 10 peperiksaan Perkhidmatan (Skim KP11 – KP41)
Mengubal dan menentukan sukatan peperiksaan Perkhidmatan dan PTK.
Mengedarkan Jadual Peperiksaan Perkhidmatan dan PTK ke semua jabatan dan agensi kerajaan selewat-lewatnya minggu ke dua bulan Januari setiap tahun.
Mengedarkan surat arahan peperiksaan kepada calon-calon dalam tempoh 10 hari bekerja sebelum tarikh peperiksaan
Melulus dan mencetak soalan-soalan peperiksaan Perkhidmatan dan PTK 1 minggu sebelum peperiksaan.
Mengedarkan semua keputusan peperiksaan kepada calon-calon selewat-lewatnya 1 bulan selepas keputusan diluluskan oleh panel.