CGSO

Font Colors      
Text Size A A +A
 1. Home
 2. »
 3. Services
 4. »
 5. Inspektorat Pematuhan Dan Pengiktirafan

Inspektorat Pematuhan Dan Pengiktirafan

 1. PENGENALAN                                                                                                                                   Perenggan 30 Arahan Keselamatan (Semakan dan Pindaan 2017) memberi kuasa kepada Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO) untuk menasihati dan membantu serta menjalankan pemeriksaan dan penyiasatan keselamatan di semua agensi Kerajaan secara bebas bagi menentukan pelaksanaan sistem kawalan keselamatan perlindungan. Sehubungan dengan itu, Buku Panduan amat penting untuk membantu warga CGSO dalam menjalankan tugas berasaskan kepada undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Melalui Inspektorat Keselamatan Perlindungan yang berstruktur, cekap dan berkesan, CGSO dapat membantu meningkatkan pengurusan keselamatan yang berkualiti serta mematuhi kehendak Kerajaan.
 2.  OBJEKTIF                                                                                                                                               Inisiatif pewujudan buku ini untuk memberi panduan kepada para Pegawai Keselamatan Kerajaan dan warga CGSO dalam melaksanakan aktiviti inspektorat keselamatan perlindungan bagi memastikan penilaian yang telus dan mempertahankan prinsip tadbir urus yang baik, gerak kerja yang harmoni serta memberi keyakinan tinggi terhadap pelanggan dalaman dan luaran.

   

 3. TANGGUNGJAWAB                                                                                                                                Pengarah BIPP bertanggungjawab memantau dari segi pelaksanaan, penilaian semula, perubahan dan pindaan terhadap kandungan buku panduan ini. Segala strategi dan tindakan akan diterjemahkan dari semasa ke semasa bagi menjamin kejayaan dan menampakkan keberhasilan serta memberi impak yang positif bertepatan dengan core business Pejabat CGSO.
 4. ASAS INSPEKTORAT                                                                                                           Perkara-perkara berikut merupakan keperluan perundangan dan peraturan yang menjadi terma
  rujukan dalam pemeriksaan inspektorat keselamatan perlindungan: 

  ·        
  Arahan Keselamatan (Semakan dan Pindaan 2017)

  ·        
  Akta Rahsia Rasmi 1972

  ·        
  Akta Kawasan Larangan Dan Tempat Larangan 1959

  ·        
  Arahan Tetap Sasaran Penting

  ·        
  Surat Pekeliling Am Sulit Bilangan 1 Tahun 1993 (Meningkatkan Kualiti Kawalan
  Keselamatan Perlindungan Di Jabatan-Jabatan Kerajaan) 
  Pekeliling ini akan terbatal dengan sendirinya bila mana (Surat Pekeliling Am Sulit Bilangan 1 Tahun 2021) (Meningkatkan Kualiti dan Governans Keselamatan Perlindungan di Jabatan-Jabatan Kerajaan) berkuatkuasa.

  ·        
  Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2007 (Pekeliling Arahan Keselamatan Terhadap
  Dokumen Geospatial Terperingkat)

  ·        
  Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 1987 (Peraturan Pengurusan Rahsia Rasmi
  Selaras Dengan Peruntukan-Peruntukan Akta Rahsia Rasmi (Pindaan 1986)

  ·        
  Surat Pekeliling Am Bilangan 4 Tahun 1982 (Permohonan Ruang Pejabat Sama Ada Dalam
  Bangunan Gunasama Atau pun Di Sewa Bangunan Swasta)

  ·        
  Pekeliling-Pekeliling Keselamatan dan juga Arahan Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan Yang
  Dikeluarkan Dari Semasa Ke Semasa

  ·        
  Dasar Dan Peraturan Pas Keselamatan, Kad Pengenalan Jabatan Dan Kad Kuasa Serta
  Arahan Tetap Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Mencetak Pas-Pas Keselamatan
  Dan Kad-Kad

  ·        
  Arahan Perbendaharaan

  ·        
  Akta Arkib Negara 2003

  ·        
  MyMIS

  ·        
  Garis Panduan Inspektorat Pematuhan Keselamatan Perlindungan Di Kementerian/
  Jabatan/ Agensi Kerajaan

  ·        
  Garis Panduan Inspektorat Mengejut Keselamatan Perlindungan

  ·        
  Garis Panduan Inspektorat Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan

  ·        
  Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun 1993 (Peraturan Penggunaan Mesin Faisimili di
  Pejabat-Pejabat Kerajaan)

  ·        
  Rangka Kerja Keselamatan Siber Sektor Awam (RAKKSA)

  ·        
  Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000 (Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan
  Komunikasi Kerajaan)

  ·        
  Pekeliling Bilangan 6 Tahun 2011 (Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan Bagi Pegawai
  Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan Awan)

  ·        
  (MS ISO 9001:2015)

 5. JENIS INSPEKTORAT                                                                                                                          Inspektorat Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan                                                                            Pemeriksaan Keselamatan Perlindungan meliputi aspek komitmen pengurusan, keselamatan fizikal, keselamatan dokumen dan keselamatan peribadi yang dilaksanakan oleh Pasukan Inspektorat. Pasukan ini terdiri daripada para Pegawai Keselamatan Kerajaan dan Penolong Pegawai Keselamatan Kerajaan dari Ibu Pejabat dan Negeri (MS ISO 9001:2015). Program khas ini dibuat bagi meningkatkan kualiti Keselamatan Perlindungan di seluruh Jabatan dan Agensi Kerajaan.  Pengiktirafan serta Anugerah Khas berdasarkan penarafan bintang telah diperkenalkan sebagai indikator dalam penilaian prestasi bagi semua Kementerian dan Jabatan di seluruh Negara.                                                                                                                                                                                                    Inspektorat Pematuhan Keselamatan Perlindungan                                                                             Membantu dan meningkatkan tahap Keselamatan Perlindungan dari aspek Penyelarasan Dasar Keselamatan Perlindungan, Keselamatan Fizikal, Keselamatan Rahsia Rasmi, Keselamatan Rahsia Rasmi Dalam Persekitaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT), Keselamatan Peribadi dan Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan (BCMS) serta memberi khidmat nasihat dan syor-syor penambahbaikan yang berkaitan oleh Pasukan Inspektorat yang terdiri daripada para Pegawai Keselamatan Kerajaan dan Penolong Pegawai Keselamatan Kerajaan dari Ibu Pejabat dan Negeri (MS ISO 9001:2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Inspektorat Susulan Keselamatan Perlindungan                                                                                        Pemeriksaan susulan yang dibuat terhadap hasil dapatan (findings) Inspektorat Pematuhan Keselamatan Perlindungan di sesebuah agensi bagi memastikan pematuhan kepada Arahan Keselamatan dan Peraturan atau Pekeliling Keselamatan yang berkuatkuasa dipatuhi sepenuhnya.                                                                                                                                                                                                        Inspektorat Mengejut Keselamatan Perlindungan                                                                                    Pemeriksaan Keselamatan Perlindungan yang dijalankan secara mengejut (unannounced) dari semasa ke semasa mengikut keperluan CGSO untuk memastikan budaya pematuhan kepada Arahan Keselamatan dan Peraturan atau Pekeliling Keselamatan yang berkuatkuasa dipatuhi dengan sebaik mungkin (MS ISO 9001:2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Inspektorat Khas Keselamatan Perlindungan                                                                            Membantu dan meningkatkan tahap Keselamatan Perlindungan dari aspek Penyelarasan Dasar Keselamatan Perlindungan, Keselamatan Fizikal, Keselamatan Rahsia Rasmi, Keselamatan Rahsia Rasmi Dalam Persekitaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT), Keselamatan Peribadi dan Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan (BCMS). Ini termasuk memberi khidmat nasihat serta membuat pemeriksaan Keselamatan Perlindungan yang dijalankan atas permintaan atau permohonan daripada Jabatan Kerajaan yang bukan dalam jadual perancangan CGSO.                                                                                                                                                                                                    Inspektorat Pelanggaran Keselamatan Perlindungan  atau Insiden Keselamatan                              Pemeriksaan dari aspek Keselamatan Perlindungan yang dibuat oleh Pasukan Inspektorat apabila
  telah berlaku pelanggaran keselamatan perlindungan atau sebarang insiden di Jabatan Kerajaan. Laporan awal akan dikeluarkan dalam kadar segera untuk diangkat ke pengetahuan KPKK dan agensi berkaitan.